algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BESTEMMING ONBEKEND

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle verrassingsovereenkomsten met Bestemming Onbekend v.o.f., gevestigd te Noordwijk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 28115102. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.

Alle verrassingsovereenkomsten en alle daaruit voortvloeiende zaken tussen Bestemming Onbekend en de opdrachtgever en/of deelnemer vallen onder de Nederlandse wetgeving. Deze voorwaarden zijn opgesteld in lijn met de ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden.

ARTIKEL 1  BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: De opdrachtgever is de contactpersoon die de verrassingsovereenkomst aangaat met Bestemming Onbekend. De opdrachtgever moet ouder zijn dan 18 jaar en is aansprakelijk voor alle verplichtingen van alle deelnemers, voortvloeiende uit de aangegane verrassingsovereenkomst. Bij minderjarigheid dient de verrassingsovereenkomst te worden meeondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger.

Deelnemer: Ieder natuurlijk persoon die deelneemt aan de verrassingstrip.

Verrassingsovereenkomst: Zodra de opdrachtgever het verrassingsvoorstel ondertekend retour heeft gezonden en Bestemming Onbekend de boekingsbevestiging naar de opdrachtgever heeft gestuurd, bestaat er een verrassingsovereenkomst. Bij ééndaagse verrassingstrips bestaat de verrassingsovereenkomst zodra de totale factuur van de overeengekomen trip is voldaan. De (automatische) ontvangstbevestiging van de boeking kan niet gezien worden als bevestiging van het aangaan van een verrassingsovereenkomst.

De verrassingsovereenkomst betreft een één- of meerdaagse verrassingstrip, al naar gelang overeengekomen, wel of niet aangevuld met verrassingsactiviteiten, waarbij Bestemming Onbekend zich jegens opdrachtgever verbindt tot het organiseren en boeken hiervan. Bestemming Onbekend laat zich hierbij leiden door het door opdrachtgever ingevulde "Kennismakingsformulier". Aan de hand van genoemd Kennismakingsformulier zal Bestemming Onbekend naar beste weten en kunnen een op maat gesneden verrassingspakket samenstellen, waarin opgenomen (voorzover overeengekomen) vervoer, bestemming, accommodatie, activiteiten etc. Bestemming Onbekend is aan de opdrachtgever geen verantwoording verschuldigd voor de keuze van het totale verrassingspakket. Bestemming Onbekend is niet aansprakelijk voor een negatieve beleving van één of meerdere onderdelen van het verrassingspakket.

ARTIKEL 2  TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Het insturen van het Kennismakingsformulier (hetzij op papier, hetzij elektronisch) wordt gezien als een aanvraag voor een verrassingsovereenkomst. In dit formulier moeten de persoonsgegevens van alle deelnemers nauwkeurig ingevuld worden. Tevens dienen bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de aangemelde groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van het verrassingspakket opgegeven te worden. Bestemming Onbekend stuurt naar de opdrachtgever een ontvangstbevestiging ter controle van de ingevulde gegevens. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens van alle deelnemers. Kosten die ontstaan ten gevolge van onvolledige opgaaf van gegevens zijn voor rekening van de opdrachtgever. Vervolgens ontvangt opdrachtgever een verrassingsvoorstel met opgaaf van kosten. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door opdrachtgever van het verrassingsvoorstel. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt opdrachtgever schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Bestemming Onbekend houdt zich het recht voor een boeking niet te accepteren.

ARTIKEL 3  BETALING

Artikel 3, lid 1

Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale factuur te worden voldaan. Het restant van de factuur moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek voldaan zijn. Organisatoren van activiteiten, verhuurders van accommodaties, vervoersondernemingen etc. kunnen afwijkende bepalingen inzake aanbetalingen hanteren. Dit wordt, indien van toepassing, vooraf duidelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. Bij boekingen korter dan zes weken voor vertrek dient de totale factuur te worden voldaan binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 3, lid 2

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim. Hij wordt daar door of namens Bestemming Onbekend schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen zeven werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Bestemming Onbekend heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3, lid 3

De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Bestemming Onbekend heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

ARTIKEL 4   VERRASSINGSSOM

Artikel 4, lid 1

Begrepen in de verrassingssom zijn alle onderdelen zoals vermeld in de verrassingsovereenkomst. Niet inbegrepen zijn:

- diner, lunch, ontbijt en overig eten en drinken, tenzij anders vermeld

- belastingen, tolheffingen, vignetten, visa en heffingen die alleen plaatselijk voldaan kunnen worden

- vervoerskosten zoals autobrandstof, taxi, bus, trein etc., tenzij anders vermeld

- extra uitgaven voor zaken welke niet zijn opgenomen in de verrassingsovereenkomst

- kosten van reis- en annuleringsverzekering voorzover niet afgesloten via Bestemming Onbekend.

Artikel 4, lid 2

Zolang de gehele verrassingssom niet is voldaan, heeft Bestemming Onbekend het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de verrassingssom te verhogen in verband met wijzigingen in de eventuele vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Bestemming Onbekend zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de verrassingssom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Bestemming Onbekend kan worden gevergd. Bestemming Onbekend zal de opdrachtgever aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

ARTIKEL 5  INFORMATIE

Tijdig voor het van start gaan van de verrassingstrip zal Bestemming Onbekend algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de opdrachtgever verstrekken. Een deelnemer dient bij vertrek en gedurende de verrassingstrip in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien een deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening of voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6  WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 6, lid 1

a. Na totstandkoming van de verrassingsovereenkomst kan de opdrachtgever tot 28 dagen voor vertrek wijziging daarvan verzoeken. De wijzigingen zullen, voor zover mogelijk, worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Bestemming Onbekend worden bevestigd. Na overleg beslist Bestemming Onbekend of wijzigingen binnen 28 dagen voor vertrek nog doorgevoerd kunnen worden.

b. Opdrachtgever is gehouden de wijzigingskosten ad € 27,- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden. Daarnaast kan bijbetaling van een verhoging van de verrassingssom nodig zijn.

c. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal deelnemers wordt beschouwd als een (deel)annulering waarop artikel 7 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 6, lid 2

a. Over een verzoek tot wijziging zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal, met redenen omkleed, onverwijld worden meegedeeld. De opdrachtgever kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 7 van toepassing.

b. Bij uitblijven van een reactie van de opdrachtgever op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke verrassingsovereenkomst uitgevoerd.

Artikel 7   ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

Artikel 7, lid 1

Indien een verrassingsovereenkomst wordt geannuleerd, is de opdrachtgever naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a. bij annulering tot 42 dagen voor vertrek: de aanbetaling

b. bij annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor vertrek: 35% van de verrassingssom

c. bij annulering vanaf de 28ste dag tot de 21e dag voor vertrek: 40% van de verrassingssom

d. bij annulering vanaf de 21ste dag tot de 14e dag voor vertrek: 50% van de verrassingssom

e. bij annulering vanaf de 14e dag tot de 5e dag voor vertrek: 75% van de verrassingssom

f. bij annulering vanaf de 5e dag tot de vertrekdag: 90% van de verrassingssom

g. bij annulering op de vertrekdag of later: 100% van de verrassingssom.

Artikel 7, lid 2

Indien een verrassingstrip is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Afwijkende annuleringsvoorwaarden van organisatoren van activiteiten, verhuurders van accommodaties, vervoersondernemingen etc. alsmede bijzondere diensten zoals huur kampeermiddel, autohuur etc. worden, indien van toepassing, vooraf duidelijk aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

Artikel 7, lid 3

Het annuleren van een verrassingsovereenkomst door één of meer deelnemers die gezamenlijk voor een activiteit of een verblijf hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle deelnemers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

Indien de overblijvende deelnemers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze activiteit of accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Deze deelnemers zullen de verrassingssom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal deelnemers in de prijstabel vermeld staat.

Artikel 7, lid 4

Annuleringen en wijzigingen kunnen telefonisch doorgegeven worden op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op 071 8887629. Een annulering of wijziging moet altijd binnen drie werkdagen schriftelijk bevestigd worden. Bestemming Onbekend raadt deelnemers aan een annuleringsverzekering (en evt. een reisverzekering) af te sluiten. Deze verzekeringen kunnen via Bestemming Onbekend afgesloten worden.

ARTIKEL 8  OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

Bestemming Onbekend heeft het recht de verrassingsovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de Bestemming Onbekend aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

ARTIKEL 9  EIGEN RISICO

De verrassingstrip is voor eigen risico van de deelnemers. Alle activiteiten opgenomen in het verrassingspakket zijn voor eigen risico. Bestemming Onbekend is niet aansprakelijk voor verlies van welke aard dan ook, persoonlijk letsel of overlijden van deelnemers.

ARTIKEL 10  VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DEELNEMERS

Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor:

- de juistheid van alle gegevens zoals bedoeld in artikel 2 van deze voorwaarden

- tijdige aanwezigheid bij alle meldpunten zoals door Bestemming Onbekend vooraf en/of gedurende de verrassingstrip aangegeven. Bij niet-tijdige aanwezigheid zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer

- het afsluiten van de aanbevolen reis- en/of annuleringsverzekeringen

- geldige reis- en/of andere documenten, creditcard etc. Bestemming Onbekend geeft tijdig voor vertrek aan welke documenten benodigd zijn

- goed gedrag. Indien door deelnemers niet toelaatbaar gedrag wordt vertoond, waardoor een verrassingspakket niet of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, verliezen deelnemers het recht op enige teruggaaf van (een deel van) de verrassingssom en/of overboeking naar een andere accommodatie, vervoerswijze, etc.

ARTIKEL 11 KLACHTEN

Artikel 11, lid 1

Klachten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken verhuurder van accommodatie, organisator van activiteiten, vervoersonderneming etc., opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de verrassingstrip, moet deze onverwijld worden gemeld bij Bestemming Onbekend.

Indien achteraf blijkt dat de deelnemer niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de betrokken organisatie of Bestemming Onbekend dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11, lid 2

Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de verrassingstrip of de genoten dienst schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Bestemming Onbekend.

Indien de deelnemer de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door Bestemming Onbekend niet in behandeling genomen, tenzij de deelnemer hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Bestemming Onbekend geeft de deelnemer hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht. Indien een klacht gegrond is, zal Bestemming Onbekend in overleg overgaan tot terugbetaling van een deel van de verrassingssom.

 

Verras uzelf met de verrassingsreizen van Bestemming Onbekend!